OK Info

Dansk OK-jolle klub's vedtægter

§1 Klubbens navn og adresse

1.1 Klubbens navn er Dansk OK-jolle klub.

1.2 Klubbens adresse er hos den til enhver tid valgte formand.


§2 Klubbens formål.

2.1 Klubben skal - som specialklub - under Dansk Sejlunion - virke som klasseorganisation for OK jolle sejlere i Danmark og som sådan arbejde for,

 • at optage ejere af OK-joller og andre interesserede som medlemmer, samt at varetage medlemmernes interesser vedrørende klassen og klassens udvikling,
 • at føre medlemsregister og registrering af bådejere,
 • at fastholde gældende klassereglerne for de danske OK joller, herunder bestemmelser for måling af disse,
 • at sikre at OK joller forbliver ensartede i henhold til klassereglerne,
 • at tage initiativ til afholdelse af kapsejladser for OK joller, herunder Danmarksmesterskab (DM), og andre medlemsarrangementer,
 • at fastsætte bestemmelser for de danske OK jolle sejladser og udvælgelse af deltagere til Internationale mesterskaber,
 • at repræsentere danske Ok jolle sejleres interesser overfor Dansk Sejlunion og de internationale søsterorganisationer samt OKDIA.


§3 Medlemmer og deres forpligtelser.

3.1 Medlemmer.

3.1.2 Ind - og udmeldelse.
 • Ind og udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen.
 • Adresseforandringer skal meddeles til bestyrelsen.

3.2 Forpligtelser:

3.2.1 Klassebevis.

Som medlem, ejer og/eller bruger af en OK-jolle er man forpligtet til at sørge for, at jollen har et gyldigt klassebevis, samt at fartøjet til enhver tid overholder klassens regler i ét og alt.

At deltage ved kapsejladser uden gyldigt klassebevis er ikke tilladt og kan derfor aldrig være pointgivende til udtagelse såvel rangliste.

Klassebeviser administreres af Dansk Sejlunion.

Klubben kan udstede personlige sejlnumre. Regler for personlige sejlnumre er som følger.
 • Personlige sejlnumre tildeles af dansk OK-jolle klub.
 • Personlige sejlnumre er personlige og kan ikke "lånes" ud eller overdrages til andre sejlere.
 • Personlige sejlnumre tildeles for en sæson ad gangen, forudsat rettidig indbetalt afgift herfor.
 • Ledige numre kan købes af alle medlemmer. I tilfælde af at flere ønsker samme personligt sejlnummer, tildeles nummeret efter lodtrækning.
 • Den der i en sæson har et personligt sejlnummer, har ret til at forny dette for den kommende sæson.
 • En sejler kan kun have et personligt sejlnummer.
 • Dansk OK-jolle klub udsteder nummercertifikat på personlige numre til sejlerne som dokumentation for at sejleren har ret til at bruge det personlige sejlnummer.
 • Køb af et personligt sejlnummer er forbeholdt medlemmer af Dansk OK-jolle klub.
 • En ajourført liste over personlige sejlnumre opretholdes på hjemmesiden.
 • Afgiften for et personligt sejl nummer er årligt kr. 350,- der indbetales sammen med kontingent.
3.2.2. Ved deltagelse til DM, udtagelsessejladser, og ranglistestævner, skal rorsmanden være medlem af OK jolle klubben.

3.2.3 Som introduktion til OK jolle klassen, tilbyder Ok jolle klubben gratis medlemskab for et nyt potentielt medlem, til at deltage ved to stævner, herefter er der krav om medlemskab af Ok jolle klubben, for at kunne deltage ved Ok jolle stævner i Danmark.

3.2.4 Ved salg af båd, skal sælger oplyse navn og adresse på den nye ejer til bestyrelsen.


§4 Kontingent og regnskab.

4.1 Kontingent.

4.1.1 Kontingent for det følgende år fastsættes på årsmødet.

4.1.2 Medlemmer, der udtræder i årets løb, har ikke ret til kontingentrefusion.

4.2 Regnskabsåret.

4.2.1 Regnskabsåret er fra d. 1. juli til d. 30. juni.

4.2.2 Hvis kontingent ikke er betalt inden d. 1/6 vil medlemskabet ophøre.

4.2.3 Driftsregnskab og status forsynet med påtegning af revisor forelægges på årsmødet til godkendelse.
Driftsregnskabet præsenteres ved årsmødet i forhold til årets budget.

4.2.4 Driftsregnskab og status bekendtgøres for medlemmerne på klubbens hjemmeside www.okjolle.dk senest otte dage før årsmødets afholdelse.

4.2.5 Revisor har til enhver tid adgang til at efterse bogføring og beholdning.


§5 Årsmøder.

5.1 Årsmødet.

5.1.1 Bestyrelsen skal i videst mulig omfang tilstræbe at afholde Årsmødet i forbindelse med DM og indkalde med mindst 4 ugers varsel ved bekendtgørelse på klubbens hjemmeside www.okjolle.dk og ved elektronisk meddelelse eller brev til medlemmerne med oplysning om dagsorden.

5.1.2 Dagsorden for årsmødet skal omfatte følgende:
 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Årsregnskab og budget.
 4. Fremlæggelse af kommende års budget.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Indkomme forslag til:
  1. Vedtægter og klasseregler.
  2. Andet
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  1. Valg af formand.
  2. Valg af 1. suppleant.
 8. Valg af en revisor.
 9. Eventuelt.
5.1.3 Forslag til ændring af vedtægter og klasseregler kan fremsættes af alle medlemmer.

5.1.4 Forslag, der ønskes behandlet på et årsmøde, skal følges af en skriftlig motivering og skal være bestyrelsen i hænde senest 15. dage før afholdelsen af årsmødet.

5.1.5 Stemmeret har medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Der kan medbringes skriftlig fuldmagt fra ét andet medlem. Såfremt et medlem måtte kræver det, sker afstemning skriftligt.

5.1.6 Beslutninger på årsmøder træffes ved almindeligt stemmeflertal, dog stemmes der ved ændring af vedtægter og klasseregler iht. pkt. 7.

5.2 Ekstraordinært årsmøde.

5.2.1 Ekstraordinært årsmøde kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/5 af klubbens medlemmer skriftligt indgiver anmodning herom til bestyrelsen med angivelse af det eller de emner, der ønskes behandlet på det ekstraordinære årsmøde.

5.2.2 I tilfælde som nævnt i pkt. 5.2.1 skal det ekstraordinære årsmøde afholdes senest en måned efter, at anmodningen er fremsat overfor bestyrelsen.

5.2.3 Indkaldelse skal foretages som beskrevet i pkt. 5.1.1 og skal indeholde dagsorden med oplysninger om de(t) emne(r), der ønskes behandlet på det ekstraordinære årsmøde.


§6 Bestyrelsen.

6.1 Ok jolle klubben ledes af en på årsmødet valgt bestyrelse bestående af mindst ​3 medlemmer samt 1 suppleant, som alle skal være medlem af klubben.

6.2 Formanden vælges af forsamlingen ved årsmødet.

6.3 Umiddelbart efter årsmødet afholder bestyrelsen møde med følgende dagsorden:
 1. Valg af Næstformand
 2. Valg af Kasserer.
 3. Valg af Sekretær.
 4. Næste møde.
 5. Eventuelt.
Klubbens bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, således at der hvert år afgår mindst to medlemmer. Genvalg kan finde sted.

6.4 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter skønnet behov. Udvalgene ledes af et medlem af bestyrelsen.

6.5 Klubben tegnes af formanden i forening med et medlem af bestyrelsen.

6.6 Sekretæren fører protokol over bestyrelsens møder og beslutninger samt referater af årsmøder som publiceres på klubben hjemmeside www.okjolle.dk

6.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre af dets medlemmer er til stede ved et annonceret bestyrelsesmøde.

6.8 I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

6.9 Formanden alene, eller tre medlemmer af bestyrelsen, kan indkalde til bestyrelsesmøder.

6.10 Bestyrelsen skal overfor klubbens medlemmer annoncere datoer for planlagte bestyrelsesmøder.

6.11 Klubbens til en hver tid gældende hjemmeside (www.okjolle.dk) er gyldig opslagstavle for annoncering af meddelelser, medlemmer som ikke har adgang til Internet kan tilmelde sig brevpost ordning.


§7 Ændringer af vedtægter og klasseregler.

7.1 Forslag til ændringer af vedtægter og klasseregler kan ske på ethvert årsmøde, ordinært som ekstraordinært, når mindst 1/3 af klubbens medlemmer er repræsenteret ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådan flertal på et årsmøde, som ikke er beslutningsdygtigt, kan bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel jf. pkt. 5.1.1, indkalde til et ekstraordinært årsmøde alene med dette forslag på dagsordenen.

Hvis også 2/3 af de på dette årsmøde afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget uanset antallet af repræsenterede stemmeberettigede medlemmer.


§8 Eksklusion og genoptagelse.

8.1 Eksklusion.

8.1.1 Ved grov eller gentagen overtrædelse af klubbens bestemmelser kan bestyrelsen ekskludere et medlem. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog at mindst 3/4 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

8.1.2 Inden bestyrelsen træffer sin afgørelse skal vedkommende medlem have lejlighed til at fremføre sine synspunkter overfor bestyrelsen.

8.1.3 Et af bestyrelsen ekskluderet medlem kan appellere beslutningen om eksklusion til endelig afgørelse på det førstkommende ordinære årsmøde.

8.2 Genoptagelse.

8.2.1 Et ekskluderet medlem kan optages igen, dersom hele bestyrelsen er enig herom.


§9 Opløsning.

9.1 Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun træffes på et særligt indkaldt ekstraordinært årsmøde med dette ene punkt på dagsordenen.

9.2 Klubben kan ikke opløses, så længe mindst 4 OK-jollesejlere ønsker den fortsat.

9.3 I tilfælde af foreningens opløsning skal en eventuel formue tilfalde Dansk Sejlunion til fremme af en mands jollesejlads. Dette skal ligeledes gælde immaterielle rettigheder, som måtte tilhøre klubben.

Vedtaget på generalforsamlingen D. 22. august 2015