Bestyrelsesmøde lørdag den 14. februar 2004

Tilstede: Jesper Petersen, Jørgen Lindhardtsen, Tommy Nordfalk.

Morten Mathisen havde meldt afbud og i stedet fremsendt en redegørelse for klubbens aktuelle økonomi.

1. DM i Rødvig

Aftalerne med sejlklubben i Rødvig er på plads og i orden. Alt ser derfor ud til at køre planmæssigt i den sidste weekend i august. 
Stævnet bliver afviklet med 10 korte sejladser, 4 fredag, 4 lørdag og 2 søndag, formentlig med måltagning på læns/halvvind. Sikkert også med hidsige starter, fordi starten betyder relativt mere på en kort bane.

Bestyrelsen forventer omkring 40 deltagere og heraf vel 25 med kulmaster, ca. det dobbelte af, hvad vi så i 2003. Startgebyr formentlig 750,- kr.

2. Andre stævner i DK 2004

8.-9. april holdes der træningsstævne i Skælskør med Karl Erik Svare som ankermand. 
Stævnet i Lundeborg afvikles samme weekend som forårsklassikeren i Fåborg. Lundeborg er et VM-udtagelsesstævne, så det er der OK-jollerne sejler. Bestyrelsen beklager at de fynske arrangører ikke har koordineret det bedre indbyrdes.

Stævnet i Lynæs holdes den 29.-30- maj, pris for deltagelse 250 kr. (vist nok), 8 sejladser, 4 pr. dag, en god træning til DM.

Stævnet i Ebeltoft ser også ud til at være på skinner og det er også et VM-udtagelsesstævne.

3. VM i England 2004

Vi har 7 pladser og vi skal tilmelde os før vores udtagelsessejladser er afviklet, hvilket giver noget rod og besvær. Fristen er 1. maj. Bestyrelsen fastsatte en intern betalingsfrist pr. 16. april, al den stund det er klubben der tilmelder, ikke den enkelte rorsmand. Der udøves den fornødne heksekunst og fleksibilitet for at få puslespillet på plads. Via www.okjolle.dk prøver vi at afklare, hvem der ønsker at deltage. Indtil videre er det åbent spørgsmål om der overhovedet er 7 deltagere. 

4. VM i Skælskør 2005

Skælskør Sejlklub har godt fat i organiseringen af stævnet og højskolen er reserveret til formålet. Jens Kolding er kontaktperson. Startgebyret bliver ca. 1700 kr. Der skal skaffes jury og det koster en del penge.

5. Økonomi.

Morten Mathisen havde oplyst, at det går fint med indbetaling af kontingenter, over 50 betalende medlemmer pr. primo februar 2004, det er fint. Vi kommer formentlig op 70-75 stykker, når alle har taget sig sammen og betalt.

Der er over 50.000 kr. på kontoen, hvoraf de 15.000 kr. er reserveret til VM 05.

6. Vintertræning 2004/5

Formanden oplyste at der er planer om vintertræning i Vallensbæk fra næste vinter, med udlagte baner, følgebåd, træner etc. og et større antal jolleklasser. Bestyrelsen er positiv overfor ideen. Om vintersejlerne i Hvidovre så er med på den, vil tiden vise.

7. AGM 2004

Samtidig med VM er der som altid generalforsamling. Bestyrelsen havde ikke umiddelbart forslag til fremsættelse på generalforsamlingen.

Er der medlemmer, der måtte have det, så anmodes de om at rette henvendelse til bestyrelsen.

Derimod har bestyrelsen et ønske om at rette henvendelse til teknisk komité for at få afklaret de nærmere regler for produktion af kulmaster, der da tilsyneladende er en smule tvivl desangående.

8. Vores egen generalforsamling 2004

Der er foreløbig to forhold som generalforsamlingen skal beskæftige sig med:

Klubformen. Formen er opmagasineret på formanden virksomhed – og det kan den ikke blive ved med. Den skal fjernes. Bestyrelsen drøftede om klubben overhovedet skulle beholde formen og det var den almindelige opfattelse, at det skulle vi ikke. 

Formen er ikke i så fin form som den kunne være, og det er også et åbent spørgsmål om den gamle Henriksen-form ikke er blevet udkonkurreret af Delf-. og Hylanderformene. Bestyrelsen vil derfor foreslå generalforsamlingen at formen sælges.

Bestyrelsesvalg 2004. Jørgen Lindhardtsen og Morten Mathiesen blev valgt i 2003 og er ikke på valg. Tommy Nordfalk og Jesper Petersen blev valgt i 2002 og er begge på valg. TN er villig til genvalg, men det er Jesper Petersen ikke.

Generalforsamlingen skal derfor ikke blot vælge et nyt bestyrelsesmedlem, men også en ny formand.

Tommy Nordfalk
6. marts 2004